Regulamin Obiektu Golden Lofer

Postanowienia ogólne

 1. Na terenie Obiektu Golden Lofer zwanego dalej GL lub Obiektem, mają prawo przebywać osoby, które zarezerwowały i opłaciły pobyt w Obiekcie. Osoby nie zameldowane na pobyt w Obiekcie nie mogą przebywać na jego terenie. Teren Obiektu obejmuje wnętrza budynku, teren ogrodu oraz pomost rekreacyjny.
 2. Pobyt na terenie Obiektu oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Goście korzystający z usług Obiektu zobowiązują się do przestrzegania:
  a) postanowień niniejszego regulaminu,
  b) przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,
  c) warunków rezerwacji i anulacji pobytu będących integralną częścią niniejszego regulaminu.
 4. GL nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości ośrodka zasad oraz zarządzeń zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. GL nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione-skradzione na terenie ośrodka.
 6. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych, bez zgody właściciela Obiektu.
 7. Na terenie Obiektu nie zezwala się Gościom na organizację na terenie Obiektu imprez we własnym zakresie, z wyjątkiem imprez uprzednio uzgodnionych z właścicielem.
 8. Na terenie całej posesji GL obowiązuje zakaz palenia.
 9. Na terenie całej posesji GL zabrania się działań uprzykrzających pobyt innym gościom Obiektu.
 10. Na terenie całej posesji GL zabrania się używania na otwartej przestrzeni radioodbiorników, przenośnego sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń odtwarzających głośną muzykę lub inne dźwięki.
 11. GL nie odpowiada za niedogodności spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, np. przerwy w dostawie energii elektrycznej czy wody, bądź braku czy zakłócenia sygnału TV.
 12. Pobyt zwierząt w Obiekcie będzie każdorazowo rozpatrywany indywidualnie przez właściciela przed przyjazdem Gości i wiązać się będzie z wniesieniem dodatkowej opłaty. Przy ewentualnej zgodzie GL na pobyt zwierzęcia obowiązuje:
 13. a) Bezwzględny zakaz oddawanie moczu oraz defekacji zwierzęcia w budynku oraz na całej posesji Ośrodka
 14. b) Zwierzę na terenie Ośrodka powinno zawsze być na smyczy i pod opieką jego właściciela.
 15. c) Zwierzę nie powinno przeszkadzać w jakikolwiek sposób innym osobom obecnym w Obiekcie.
 16. d) Wszystkie inne postanowienia regulaminu dotyczą również zwierzęcia.
 17. Gość Obiektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) przez właściciela Obiektu, tj. Piotr Michnowicz  Stary Gieląd 62, 11-731 Sorkwity dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Zasady wynajmu i zakwaterowania oraz anulacji pobytu

 1. Obiekt świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w kategoryzowanych obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach w ciągu roku kalendarzowego.
 2. Goście mogą korzystać z zakwaterowania w Obiekcie zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz Warunkami rezerwacji i anulacji pobytu (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 3. Apartamenty GL wynajmowane są na doby hotelowe.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.30, a kończy się o godz. 10.30 dnia następnego.
 5. Za nie opuszczenie Obiektu w wyznaczonym terminie GL ma prawo naliczyć opłatę zgodnie z cennikiem za kolejną dobę.
 6. W przypadku chęci przedłużenia pobytu w Obiekcie poza dzień zakończenia pobytu/wyjazdu (dotyczy sytuacji kiedy kolejna doba hotelowa w danym obiekcie noclegowym nie jest zarezerwowana przez nowych Gości), Goście są zobowiązani uzgodnić to z zarządcą Obiektu najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu.
 7. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, zameldowaniem i wniesieniem należnych opłat dokonywane są u właściciela/zarządcy GL i/lub przez portal Booking.com.
 8. Wszyscy Goście wjeżdżający na teren Obiektu zobowiązani są do:
 9. a) Dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości niezwłocznie po wjechaniu na teren Obiektu.
 10. b) Wniesienia opłat za pobyt w Obiektu według aktualnie obowiązującego cennika.
 11. c) Pozostawienia u zarządcy GL kaucji zwrotnej w wysokości 800 zł za apartament, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu apartamentu, pod warunkiem, że Goście przestrzegali regulaminu Ośrodka i określonych w nim zasad pobytu oraz nie zachodzą inne przesłanki uniemożliwiające zwrot kaucji. W razie stwierdzenia przez personel Ośrodka rażących zaniedbań obowiązującego regulaminu Ośrodka lub pozostawienia przez Gości nieporządku/nieczystości w opuszczanym domku/pawilonie/pokoju bądź zniszczenia czy uszkodzenia jakichkolwiek elementów wyposażenia apartamentu, posesji lub innego mienia Ośrodka, kaucja w części lub całości (stosownie do oszacowanych strat Ośrodka) nie zostanie zwrócona, z uwagi na konieczność pokrycia kosztów. Zarządca Ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kaucji zwrotnej bez podania przyczyny.
 12. Płatności za pobyt w Obiekcie dokonuje się z góry za cały rezerwowany okres pobytu, a w razie nagłego wyjazdu lub skrócenia pobytu, Obiekt, nie dokonuje zwrotu opłaty za rezerwowany i opłacony wcześniej, a niewykorzystany okres pobytu.
 13.  Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd/skrócenie pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez obsługę Obiektu rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat.
 14. Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia Gościa w Obiekcie w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8.00) upoważnia właściciela Obiektu jednostronnie do zerwania zawartej z Gościem umowy, tj. anulowania dokonanej rezerwacji, z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. Wpłacona przez Gościa zaliczka lub opłata całkowita na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, nie podlega zwrotowi.
 15. Ilość osób zakwaterowanych w Obiekcie nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w GL dodatkowych osób, nieuprawnionych do przebywania na jego terenie, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.
 16. Jeśli zakwaterowanie dodatkowych osób jest ograniczone możliwościami technicznymi, Ośrodek ma prawo odmówić i nie zapewnić dodatkowego miejsca noclegowego tj. wykonania dostawki w danym domku/pokoju, w celu zakwaterowania dodatkowych osób.
 17. Dzieci do lat 2 (za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka) nocujące w łóżku rodzica lub łóżeczku turystycznym, stanowiącym własność Gościa Ośrodka, nie wnoszą opłat za pobyt.
 18. Wynajmujący nie ma prawa udostępniać apartamentu osobom trzecim, nie zameldowanym w Obiekcie, bez zgody właściciela Obiektu, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 19. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania zarówno przy meldunku jak i w trakcie pobytu (zerwania umowy wynajmu) osobom:
  a) Będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  b) Zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
  c) Nie stosującym się do regulaminu Obiektu.
 20. Wykonanie usługi ze strony Obiektu polega na przekazaniu Gościom czystego i wysprzątanego apartamentu gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń.
 21. Z chwilą przejęcia kluczy do apartamentu zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie oddane do użytkowania. Niezwłocznie po wejściu do apartamentu Gość jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu wyposażenia oraz czy jest ono zgodne z przekazaną przez właściciela informacją o ich stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic czy braków w wyposażeniu apartamentu, fakt ten należy zgłosić do zarządcy nie później niż w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone wady, braki i usterki odpowiada aktualnie zameldowany Gość Obiektu.
 22. Wszelkie usterki czy zniszczenia wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu/pokoju należy zgłaszać niezwłocznie do właściciela Obiektu
 23. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty/sprzęt oddane do użytkowania, Goście Obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 24. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia w Obiekcie, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Gości korzystających z udostępnionych im pomieszczeń i mienia Obiektu, rozliczane będą na miejscu, tj. podczas pobytu, w pierwszej kolejności z kaucji, o ile kwota kaucji okaże się wystarczająca na pokrycie tych kosztów. Szkody rozliczane są wg aktualnie obowiązujących cen umożliwiających naprawę lub odtworzenie uszkodzonego wyposażenia lub mienia bądź usunięcia ewentualnych zniszczeń/zabrudzeń itp. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni od daty ujawnienia szkody. W przypadku gdy uiszczona kaucja nie wystarczy na pokrycie opisanych wcześniej szkód właściciel Obiektu wystawia Gościowi dodatkową fakturę, która w całości pokryje różnicę pomiędzy uiszczoną kaucją a faktycznym kosztem naprawy szkody, powiększoną o należny podatek.
 25. Zdanie apartamentu przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie właścicielowi Obiektu zamiaru wymeldowania i opuszczenia apartamentu oraz terenu Obiektu. Właściciel Obiektu w obecności Gościa
  sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń celem zakończenia formalności związanych z wymeldowaniem Gościa i odbioru kluczy od Gości opuszczających Obiekt.
 26. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego u właściciela opłaty w wysokości 75 zł.

Przepisy porządkowe i zasady korzystania z obiektu

 1. Przebywanie na terenie Obiektu zobowiązuje do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu Obiektu.
 2. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 8.00 rano.
 3. W apartamentach zabrania się w szczególności:
 4. a) Palenia.
 5. b) Chodzenia w obuwiu powodującym zniszczenie podłogi żywicowej znajdującej się w obrębie prysznica.
 6. c) Wynoszenia/przenoszenia z apartamentu na zewnątrz lub w inne miejsce, przedmiotów stanowiących jego wyposażenie ( np. mebli, pościeli, ręczników, koców, naczyń kuchennych itp.).
 7. d) Pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
 8. e) Używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie stanowiących standardowego wyposażenia apartamentu.
 9. f) Rozpalania grilla na balkonach i tarasach.
 10. Korzystanie z grilla murowanego odbywa się za wcześniejszym poinformowaniem zarządcy obiektu. Grill ten wraz z wiatą należy pozostawić w czystości, gotowe do użytkowanie przez kolejnych Gości Obiektu.
 11. Korzystanie z własnego grilla musi być każdorazowo uzgodnione z zarządcą. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania go podczas palenia, zaś zużyty i ostudzony węgiel/opał należy wysypać do worka na śmieci i przekazać właścicielowi.
 12. Po posesji GL należy przemieszczać się po wyznaczonych trasach i przebywać w miejscach do tego przeznaczonych pozostawiając po sobie czystość i porządek. Za wszelkie zniszczenia dokonane na sprzęcie wodnym, sportowym i ogrodowym oraz roślinności ogrodowej Gość ponosi odpowiedzialność materialną.
 13. Posesja GL znajduje się na terenie pochyłym i występują na niej znaczne przewyższenia. Co za tym idzie:
 14. a)  Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne i cielesne wywołane nie dostosowaniem swojego zachowania do warunków panujących na terenie ośrodka oraz jakimikolwiek odstępstwami od regulaminu.
 15. b) Dzieci na terenie posesji GL powinny zawsze znajdować się pod opieką pełnoletniego opiekuna.
  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działanie osób niepełnoletnich będących pod jego opieką.
 16. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gości Ośrodka w apartamentach/pokojach i poza nimi pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub inne wartościowe przedmioty, również te posiadające wartość naukową lub artystyczną.
 17. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przywieziony przez Gości na teren Obiektu prywatny sprzęt wodny i sportowy. Obowiązek zabezpieczenia tego sprzętu przed ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą spoczywa na właścicielu tego sprzętu.
 18. Właściciel Obiektu oddaje do użytkowania dla Gości sprzęt pływający znajdujący się w posiadaniu Obiektu na czas ich pobytu. Właściciel Obiektu oznajmia, że sprzęt pływający jest sprawny i bezpieczny, a Gość potwierdza to w momencie przekazania do użytkowania. Gość ma obowiązek korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa, używając przy tym niezbędnego wyposażenia, takiego, jak kamizelki ratunkowe. Gość użytkujący sprzęt pływający ponosi materialną odpowiedzialność za jego uszkodzenie lub zniszczenie. Właściciel Obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne szkody (uszczerbek na zdrowiu), które gość mógłby ponieść w czasie użytkowania sprzętu pływającego.
 19. Gość ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie zachowania należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu.
 20. Wszelkie odpady produkowane przez Gości podczas pobytu w Obiekcie należy segregować i utylizować we własnym zakresie poprzez wynoszenie i umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach na śmieci znajdujących się na terenie Obiektu.
 21. Wszystkich Gości prosimy o oszczędne korzystanie z energii, wody i innych mediów:
 22. a) Nie pozostawiamy włączonego oświetlenia wewnątrz apartamentu/pokoju kiedy nie przebywamy w jego wnętrzu.
 23. b) Upewniamy się podczas opuszczania apartamentu, że wszystkie zawory ujęć wody w łazience i kuchni zostały należycie zamknięte.

Zasady parkowania pojazdów

 1. Wjazd na teren Obiektu pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) dozwolony jest wyłącznie dla Gości Obiektu.
 2. Parking na terenie Obiektu jest NIESTRZEŻONY. Obiekt i właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu ani za znajdujące się w nich mienie. GL nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody spowodowane przez innych Gości Obiektu, osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, energia elektryczna, itp.).
 3. Parking jest wyłącznie dla Gości Obiektu podczas ich pobytu i tylko dla maksymalnie 1 samochodu lub 2 motorów na jeden apartament. W przypadku dostępności miejsc może być możliwość wykorzystania ich w większej liczbie. Parking jest bezpłatny.
 4. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
 5. Właściciel pojazdu jest zobowiązany do parkowania i poruszania się na terenie posesji w sposób bezpieczny oraz niezakłócający innym użytkowania.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych przez Obiekt usług, należy zgłaszać bezpośrednio w trakcie pobytu do obsługi Obiektu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia usług nie będą rozpatrywane.
 2. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez:
  – zamieszczenie go na stronie internetowej Obiektu: www.goldenlofer.pl
  – udostępnienie Gościom podczas dokonywania czynności meldunkowych.
 3. Dokonanie rezerwacji pobytu w Ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje właściciel Obiektu.
 5. Goście nie przestrzegający postanowień regulaminu Obiektu, zakłócający spokój, porządek lub korzystający z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Obiektu, mogą zostać z niego usunięci bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań wynikających z faktu usunięcia Gości z Obiektu

Życzymy miłego pobytu

Golden Lofer.